Expert Zrt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Nagykereskedő adatai:

Székhelye 1044 Budapest, Óradna utca 12.
Képviselője Balázs Attila vezérigazgató
Elektronikus levelezési cím info@expert.hu
WEB címe www.expert.hu
A céget nyilvántartó bíróság Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzékszáma 01-10-045926
Adószáma 14241499-2-44
Fő tevékenysége számítógép, szoftver nagykereskedelem

A Expert Zrt. tevékenysége során a jelen általános szerződési feltételekben rögzített feltételek szerint jár el.

2. Viszonteladó fogalma

2.1 A Expert Zrt. kizárólag kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaságokkal, illetve egyéni vállalkozókkal (továbbiakban: Viszonteladó) tart fent a tevékenységi körébe tartozó jogviszonyt.

2.2 A jelen jogviszonyban Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért a kereskedelmi együttműködés során a Viszonteladó fogyasztói jogok érvényesítésére nem jogosult

2.3 Viszonteladó a jelen ÁSZF tudomásul vételével hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a Expert Zrt. viszonteladói adatbázisában rögzítse.

2.4 Az Expert Zrt. jogosult a Partner jogosultságát és jogi státuszát a teljes jogviszony alatt ellenőrizni, és a Partner köteles az ellenőrzéshez szükséges dokumentációt biztosítani, illetve azok tartalmi változásairól időben az Expert Zrt.-t értesíteni.

3. Általános Szerződési Feltételek és hatályai

3.1 A Viszonteladó bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az Expert Zrt. által létrehozott ÁSZF-t.

3.2 Jelen Általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Expert Zrt. OCTOPUS  8 ERP Integrált Vállalat Irányítási Rendszerén belül bonyolított elektronikus kereskedelmi tevékenységre, különös tekintettel az Expert Zrt. Elektronikus számlázási rendszerének (e-számlázás) elfogadására.

3.3 Amennyiben Viszonteladóval a jogviszony egészére, illetve adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amellyel kapcsolatosan jelen Általános szerződési feltételek valamely pontja az itt leírtaktól eltérőén rendelkezne, az érintett együttműködés, illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

3.4 Ezen ÁSZF elfogadásával minden korábbi viszonteladói keretszerződés az ÁSZF-nek ellentmondó pontjai tekintetében már jelen ÁSZF rendelkezései hatályosak /alkalmazandóak.

4. Az együttműködés keretei

4.1 Regisztráció

4.1.1. Az együttműködés alapfeltétele, hogy a Weben vagy székhelyen történő regisztráció, illetve az aktuális ÁSZF és az Általános adatvédelmi szabályzat elfogadásra kerüljön.

4.1.2. A regisztrációs adatok kitöltése során

  • fel kell tölteni az aktuális és érvényes aláírási címpéldányt / hatósági bizonyítványt (pdf formátumban), harmadik személy általi eljárás során a meghatalmazást.
  • * jelölt mezők kitöltése kötelező.

4.1.3. A regisztráció véglegesítéséről emailben visszaigazolást kap a Viszonteladó.

4.1.4 A Viszonteladó felelőssége, hogy az azonosító és a jelszó illetéktelen harmadik személyek számára ne legyen megismerhető. Az Expert Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek

4.2 Ár megállapítás

4.2.1 A Expert Zrt. az általa forgalmazott termékeket és azok árait rendszeresen közzéteszi, de annak mindenkori változtatási jogát fenntartja.

4.2.2 A készleten lévő termékek rögzített megrendeléseiben az árakat 3 munkanapig érvényben tartja, kivéve, ha az árfolyam- illetve gyártói ár- változások drasztikus módon megváltoznak. A 3 munkanap lejárta után a megrendelés törlésre kerül.

4.2.3 Egyedi indokolt esetben (pl projekt) a felek külön megállapodásban jogosultak rendelkezni az időtartamról és az árról.

4.3 Rendelés

4.3.1 A Expert Zrt. a raktárában levő, illetve a várhatóan megérkezendő termékekre weben/írásban/szóban - fogad el megrendelést. Ezek a rendelések akkor válnak hatályossá, amikor rögzítésre kerülnek az Expert Zrt. OCTOPUS 8 ERP Integrált Vállalat Irányítási Rendszerében. Ezt a viszonteladó jogosult ellenőrizni, az Expert webáruházába a Rendeléseim menübe történő belépéssel.

4.3.2 A raktáron lévő termékek megrendeléseit a 4.2.2 pontban rögzített időpontig tartja nyilván. A várható, illetve az egyedi rendelések esetén az áru megérkezését követő 4.2.2 pontban rögzített napig tartja nyilván.

4.3.3.A Viszonteladó egyedi igényei szerinti megrendelés csakis előre egyeztetett külön megállapodás alapján történhet. Ez esetben lemondást csak olyan határidőig fogad el az Expert Zrt., amíg beszállító partnere jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány teljes értéket Expert Zrt. jogosult áthárítani a Viszonteladóra. Amennyiben a beszállító a Expert Zrt lemondását nem fogadja el, Viszonteladó köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

4.3.4. Az Expert Zrt. kizárja felelősségét a beszállítói késedelem, ár változtatás esetére.

4.3.5. A Expert Zrt által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Viszonteladó nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Expert Zrt szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért.

 

4.4 Számlázás és fizetési feltételek

4.4.1 A termék adásvételére irányuló szerződés a Expert Zrt. ERP rendszerében történő rögzítéssel, illetve annak visszaigazolásával, illetve a szállítmány Viszonteladó általi átvétellel jön létre.

4.4.2 A Nagykereskedő az Áru vételáráról készpénzes/utánvétes/díjbekérő/ utalásos számlát állít ki a Viszonteladó részére, amelyben feltüntetett összeget a Viszonteladó a fizetési módtól függően fizeti meg a Nagykereskedő részére. A Felek megállapodnak, hogy a Polgári Torvénykönyv 6:216 paragrafusa rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően, Vételár teljes kiegyenlítéséig a Nagykereskedő az Árun fennálló tulajdonjogát fenntartja és halasztott fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot számít fel.

4.4.3 Átutalásos fizetésre az a Viszonteladó jogosult, akit a Expert Zrt. a rendelkezésére álló kereskedelmi, illetve pénzügyi referenciák alapján külön elbírálás alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre amelynek feltételeiről készült szerződés cégszerűen aláírásra is kerül.

4.4.4 A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Viszonteladót a számla kiegyenlítésének megtagadására.

4.4.5 A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Expert Zrt. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

 

4.5 Jótállás, szavatosság

4.5.1 Az Expert Zrt. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági, valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt a fogyasztóra kedvezőbb jótállási feltételek vonatkoznak. 

4.5.2 A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Expert Zrt. üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Viszonteladó kötelessége.

4.5.3 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Viszonteladó részére történő átadásának napjával kezdődik.

4.5.4 A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

4.6 Az Expert Zrt. tulajdonjogának fenntartása

4.6.1 Viszonteladó köteles tűrni a Expert Zrt. tulajdonjog fenntartásával kapcsolatos igényérvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

4.6.2 A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a Expert Zrt. tulajdonában maradnak, ezeket Viszonteladó csak a Expert Zrt. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Viszonteladó köteles megtéríteni a Expert Zrt. részére.

 

4.7 Átvétel és kiszállítás

4.7.1 Az áru átvétel teljesítési helye a Expert Zrt. székhelye.

4.7.2 Az Áru birtokbavételével, az Áruval kapcsolatos kárveszély átszáll a Viszonteladóra, ezért a Viszonteladó viseli az Áru átvételének időpontjától az Áruban             bekövetkezett valamennyi kárt.

4.7.3 Kiszállítás feltételei:

         A házhozszállítási szolgáltatásunkat csakis jelen ÁSZF elfogadása alapján regisztrált viszonteladói partnereink vehetik igénybe. A teljes kiszállítási       feltételeket a https://www.expert.hu/hazhozszallitasi-lehetosegek-hSZALL.html alatt találhatók, de a lenti pontokra kérjük kiemelten figyeljenek:

Megrendeléskor jelezze kiszállítási igényét. A kiszállítás előfeltétele a pontos szállítási cím, átvevő neve és elérhetősége. Csomagszállítási igényét jelezze          a csomag@expert.hu e-mail címen is. Nagyobb mennyiségű monitor, UPS és számítógépház kiszállítása előzetes egyeztetés alapján történik. A leadott              rendeléseiket a mindenkori raktárkészlet erejéig teljesítjük. Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, úgy          az első kézbesítési kísérlet          sikertelensége esetén még egy alkalommal azt ingyenesen megismétli. Vis Major esetére a szolgáltatás szüneteltetésének jogát fenntartjuk, amiről                      mihamarabb kiértesítjük partnereinket. Az áru sértetlenségéről és mennyiségéről átvételkor bizonyosodjon meg. Az áru átvételét követően reklamációt nem          áll módunkban elfogadni! A visszáru küldésére kizárólag akkor van lehetőség, amennyiben az arra vonatkozó igény jelzésre kerül a                            csomag@expert.hu címen. Amennyiben a megrendelt, bontatlan árut kereskedelmi okokból szeretné visszáruzni, azt a jovairas@expert.hu címen jelezheti kollegáinknak. Szavatossági, jótállási idő alatt meghibásodott termék esetén amennyiben a jótállási jegyen nincs feltűntetett márkaszerviz, úgy ezt a garancia@expert.hu címen jelezheti kollegáinknak cikkszám, cikknév, sorozatszám (imei szám) és pontos hiba leírással.

4.7.4 Teljesítés megtagadása

         Az Expert Zrt. jogosult felülvizsgálni és megtagadhatja a teljesítést, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 

4.8 GDPR és Adatkezelés

4.8.1 Az Expert Zrt., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF tartalmát. Az Expert Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

4.8.2 Az Expert Zrt. ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Expert Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi rendelkezést. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország, az adott adásvétel során hatályos, irányadó jogszabályai az irányadóak.

5.2 Az Expert Zrt. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Viszonteladókat a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy a Viszonteladó a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.